Skoči na glavno vsebino
(02) 80 51 680 info@2os-slb.si

Vpis v 1. razred 2022/2023

Vpis v osnovno šolo odreja Zakon o osnovni šoli od 44. do 49. člena (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

Vpis in pogoji za vpis

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto.
Starši morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

V mesecu februarju 2022 bomo vpisovali otroke rojene od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Vpis bo potekal na šoli. O datumu, uri in poteku vpisa boste pravočasno pisno obveščeni.

Ugotavljanje pripravljenosti
Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo.

Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja
Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

Šolski okoliš
Starši imajo pravico vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva, osnovna šola v tem okolišu pa je dolžna na željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je šola dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidence šoloobveznih otrok, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če ta šola s tem soglaša.
Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan.

Prepisi
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš, obvezno vpišite otroka pri nas, na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) pa naslovite pisno vlogo za prepis, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka na našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Otroka vpišeta na šolo, kamor ste povabljeni, na našo šolo pa naslovite pisno vlogo. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Za več informacij se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo (tel. št.: (02) 80 51 684).

Vira slik:

  • https://www.freepik.com/premium-vector/magic-concept-design-with-funny-children_7196294.htm?epik=dj0yJnU9MVdIaERiaVBEamRKOFRiNjhVWjU3OENQVkM2ZXJNMFkmcD0wJm49NjRBdGYyN0huSDFvc1ZTY09uZ1BodyZ0PUFBQUFBR0h2bnNv
  • https://www.vecteezy.com/vector-art/1219750-school-kids-on-big-books-having-fun-learning
Dostopnost