Naziv operacije

Projekt “Izzivi medkulturnega sobivanja”

Kratek opis operacije

Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. “Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost”, prednostne naložbe: 10.1 “Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc”, specifičnega cilja: 10.1.3 “Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema” ter javnega razpisa za izbor operacij Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Krepitev socialnih in državljanskih kompetenc strokovnih delavcev”, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 35/16, z dne 13. 5. 2016.

Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev – multiplikatorjev za delo z otroki priseljenci ter s strokovnimi delavci vzgojno-izobraževalnih zavodov, v katere so vključeni otroci priseljenci.

Naziv upravičenca

Institut za psihološko svetovanje in izobraževalno razvojne projekte

Konzorcij: ISA institut, Osnovna šola Koper, Osnovna šola Livada, Osnovna šola Trzin, Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, lll. Osnovna šola Celje, Osnovna šola Matije Čopa Kranj, Osnovna šola Grm, Osnovna šola Leskovec pri Krškem, Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje, Osnovna šola Antona Globočnika, Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, Srednja šola Jesenice in Srednja šola Slovenska Bistrica.

Višina skupnih stroškov operacije in višina javnih virov financiranja

Sofinancirajo se upravičeni stroški projekta v višini 3.000.000,00 EUR.

Datum začetka in konca operacije glede na odločitev o dodelitvi sredstev

Sofinancirani bodo upravičeni stroški, nastali od dne objave javnega razpisa v Ur. Listu, 13. 5. 2016 do 30. 9. 2021.

Organ upravljanja

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport
http://www.mizs.gov.si/

Spletna stran Evropske kohezijske politike v Sloveniji
http://www.eu-skladi.si/

Vir: http://www.medkulturnost.si/o-projektu-2/